Svar Intresseorganisationerna om TC ekonomiska situation nov 2018 (PDF)

Angående ert brev om Tolkcentralens ekonomiska situation

Tack för ert brev.

Stockholms läns landsting (sll) har ett uppdrag att tillhandahålla tolktjänst för målgruppen. Genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har avtal tecknats med Stockholms läns sjukvårdsområde, Tolkcentralen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i nära dialog med Tolkcentralen noggrant analyserat och beräknat behoven för målgruppen. Ett treårigt avtal har slutits. Målet med avtalet är att det i så stor utsträckning som möjligt ska utgå från behoven av tolktjänst.

Under 2018, tom oktober månad, har Tolkcentralen mottagit ett större antal tolkbeställningar jämfört med 2017. Man har även genomfört ett större antal uppdrag jämfört med samma period föregående år. Tolkbeställningarna har varit många och av varierande karaktär. Tolkcentralen har därmed haft svårt att förutse och budgetera 2018 års kostnader. Som grund för att utföra sitt uppdrag ska Tolkcentralen tillämpa framtagna riktlinjer för prioritering. (http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/patientadministration/tolktjanster/teckentolk/priorteringsgrunder-for-tolkcentralen-sll.pdf) 

Tolkcentralen har inte inkommit till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med en begäran om en utökad budget för 2018. Vi beklagar att Tolkcentralen inte kunnat hålla sig inom angivna ekonomiska ramar och genom en god planering och framförhållning tolktjänst. Hälso-och sjukvårdsförvaltningen för en fortlöpande dialog med Tolkcentralen med målet att denna situation inte ska uppstå igen. Vi utgår från att Tolkcentralen under resterande delen av året gör sitt bästa för att prioritera de uppdrag som har störst behov av tolktjänst.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställer sig positiva till ett möte med intresseorganisationerna för en fortsatt dialog om tolkbehoven.

Med Vänlig Hälsning

Ulla Bäckekihl
Enhetschef
Samverkan och stöd
Avdelningen för närsjukvård