Arbetsmarknad

Att inte använda dövas kompetens är resursslöseri i arbetsmarknaden!

Döva kan idag arbeta inom vilken yrkeskår som helst, men det vet inte många arbetsgivare därför är vår uppgift att sprida kunskap om dövas kompetens inom arbetsmarknaden viktig!

Vi har samverkansmöten med Arbetsförmedlingens döv- och hörselenhet där dövkonsulenter och teckenspråkiga SIUS konsulenter finns. Vi arrangerar träffar för döva arbetssökanden och döva anställda hos Samhall eller inskrivna hos MISA och Iris Hadar Introduktionsutbildning.

I Stockholm finns det för döva invandrare möjlighet att gå på Teckenspråk för invandrare/Svenska för invandrare med teckenspråkiga lärare.

Vi stöttar döva medborgare i deras rätt inom arbetsmarknaden som exempelvis information om fackmedlemskap, vilka stödformer det finns inom arbetsmarknaden, arbetstekniska hjälpmedel m.fl.

Vi uppmuntrar döva och teckenspråkiga att starta eget företag och stöttar dem genom att erbjuda dem annonsplats i vår hemsida med länk samt dialog med dem vid behov.

FAKTA:

Laboratorieingenjör, diakon, guldsmed, handläggare och sjuksköterska är några av de yrken som döva eller hörselskadade har. Döva har liksom alla andra behov av att kommunicera, att förstå och göra sig förstådd. På arbetsplatsen är det viktigt att döva inte utestängs från information. Döva kan delta i vilka möten som helst med teckenspråkstolk. Arbetskamrater och arbetsledare till döva kan gå på teckenspråkskurs för att smidigare kommunicera med sin döva arbetskamrat. Man har rätt till tekniskt hjälpmedel som arbetsförmedlingen eller försäkringskassan står för om det finns behov enligt de arbetsuppgifter man har. Det kan vara t.ex. bildtelefoni och visuellt varselsystem för brandlarm, telefon o.s.v. Det finns bidrag från Arbetsförmedlingen till att bekosta teckenspråkstolkar i fortbildning.