Sociala frågor

Döva har samma behov som alla andra men vårt behov behöver uppfyllas med teckenspråkskompetenta lösningar och utbud.

Vi arbetar mycket för dövas rätt till att få samma stödinsatser i samhället som alla andra men stödet måste vara teckenspråkig för att det ska komma till nytta för döva. Vi bevakar kvalitet hos företagare och de olika insatser som erbjuder bl.a teckenspråkig assistans, ledsagning, boendestödjare m.fl.

Vi erbjuder kurser till nya gode män och förvaltare samt följer upp behovet av fler gode män och förvaltare.

Vi erbjuder idag ett mindre servicekontor på Dövas Hus vid namn ”Medborgarkontor på teckenspråk” för att Stockholm Län idag inte erbjuder teckenspråkiga kommunala service någonstans. Ansvaret torde ligga på kommunerna men behovet är alltför stort idag att föreningens styrelse beslutat att kansliet ställer upp under tiden vi arbetar med att etablera ett kommunalt eller läns servicecenter på teckenspråk.

Vi bevakar och samverkar med Dövteamet och Dövpsykiatriprogrammet samt BUP för döva. Vi har samverkansmöten, direktmöten och dialog via e-post samt tar vi emot fallbeskrivningar från egna upplevelser från döva medborgare för att lyfta det hos alla insatser.

Vi deltar i referensgrupper inom LSS, Sociala frågor och funktionshindradefrågor inom staden.

Döva med invandrar bakgrund

Döva och hörselskadade asylsökande är ofta helt utan språk när de kommer till Sverige. Situationen för döva och hörselskadade i många länder är sådan att de inte har fått möjlighet att lära sig sitt eget lands teckenspråk, än mindre sitt eget lands talade språk eller engelska.

Detta har försvårat utredningen av deras asylskäl i Sverige eftersom kommunikationen med hjälp av svenska teckenspråkstolkar inte fungerar. Döva och hörselskadade asylsökande måste få möjlighet att först lära sig svenskt teckenspråk innan Migrationsverket utför utredningen just för att utredningen av deras asylskäl och uppehållstillstånd ska bli rättvisande och rättssäker.

Döva och hörselskadade invandrare behöver komma i kontakt med andra döva och lära sig svenskt teckenspråk så fort som möjligt för att klara kommunikationen via svensk teckenspråkstolk. Detta för att kunna tillgodogöra sig utbildning i svenska och snabbare kunna etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden om man beviljas uppehållstillstånd.

Döva och hörselskadade asylsökande erbjuds ett samordnat mottagande på Västanviks folkhögskola där de kan få undervisning i svenskt teckenspråk i teckenspråkig miljö. På Västanviks Folkhögskola finns både kompetens och erfarenhet av undervisning av invandrare sedan 1980-talet. De som beviljas uppehållstillstånd kan därefter fortsätta sina studier på skolan. Även döva och hörselskadade invandrare med uppehållstillstånd kan söka kurser på skolan.