Vård

Vården i Stockholms län är idag fullt med okunskap och i stort behov av attitydförändring gentemot döva patienter.

Vårdutbud
Vi arbetar för att kunskap sprids till all vårdpersonal inom alla vårdcentraler, akutmottagningar, alla avdelningar som finns inom alla sjukhus i Stockholms Län och vårdguiden.

Döva personer har rätt att bli bemött på ett bra sätt av vårdpersonalen och vårt mål är att all vårdpersonal ska per automatik veta hur man bokar teckenspråkstolkar till kommunikation mellan patient och vårdpersonal.

Vi arbetar mycket med att jobba för en mer tillgänglig kontakt med vården för döva då man idag begränsas av uppringningssystemet.

Teckenspråkstolk
För att bli fullt delaktig i samhället som döv använder vi teckenspråkstolkar som översätter mellan svenskt talat språk till svenskt teckenspråk och vice versa i många sammanhang.

Vi bevakar tolkservicens kvalitet och kvantitet genom att ha dialog med Tolkcentralen och Stockholms läns landsting som upphandlar tolkbolag. Här kan du ge tolkcentralen dina synpunkter på hur du tycker att tolkcentralens verksamhet fungerar.

Teckenspråkstolkning är kostnadsfritt för döva gällande vardagstolkning. Myndigheter och skolor måste själva bekosta teckenspråkstolkar enligt förvaltningslagen i möten med döva medborgare.

 

Teckenspråkstolkning är kostnadsfritt!