Vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för:

Stockholms Dövas Förening (SDF) på länsnivå, föreningens sektioner, samt stiftelser med anknytning till SDF.

Vi i SDF och anknutna verksamheter värnar om den personliga integriteten för varje medlem, givare, prenumerant, kund, bidragssökande och andra personer som har/har haft kontakt med oss.
Vi eftersträvar därför en hög nivå av skydd för de personuppgifter som anförtros oss.

Vår integritetspolicy beskriver hur vi fortlöpande säkerställer att vi behandlar personuppgifter på ett bra och säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning.
Våra rutiner innebär att du kan känna dig trygg med att din integritet respekteras, samtidigt som du får god service och relevant information från oss.

Policyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur uppgifterna samlas in och behandlas, hur vi arbetar för att skydda informationen samt vilka rättigheter du har och hur du kan gå till väga för att utöva dessa rättigheter.

a) Vem har ansvar för dina personuppgifter?
Stockholms Dövas Förening (SDF) är en förening med två nivåer: förening och sektioner. Föreningen är en egen juridisk person. SDF administrerar också flera stiftelser som är sin egen juridiska personer. SDF är även ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund.

  • Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), är personuppgiftsansvarig för SDR:s behandling av personuppgifter på förbundsnivå.
  • Stockholms Dövas Förening (SDF), är ansvarig för de personuppgifter som förekommer i medlemsregister och anmälan av aktiviteter.
  • Föreningen och sektioner har ett gemensamt ansvar för behandling av de personuppgifter som finns i SDF:s medlemsregister gällande för dess sektion.
    Det innebär att de var och en för sig har eget ansvar för de medlemsuppgifter de behandlar.
    Det yttersta ansvaret för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt ligger på föreningens styrelse respektive sektionsledningen för varje sektion.
  • Stiftelsen gåvomedel för personutveckling, är personuppgiftsansvarig för stiftelsens behandling av personuppgifter.
  • Stiftelsen gåvomedel för sociala ändamål, är personuppgiftsansvarig för stiftelsens behandling av personuppgifter.
  • Stockholms Dövas Förening stift för gåvomedel, är personuppgiftsansvarig för stiftelsens behandling av personuppgifter.

b) Vilka personuppgifter samlar vi in?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en nu levande fysisk person.

SDF samlar in olika typer av personuppgifter som är relevanta för ändamålet.
Det handlar framför allt om namn, personnummer och kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, postadress och e-postadress.
I en del sammanhang samlar vi även in personuppgifter som handlar om typ av hörselskada, kön, särskilda önskemål eller tillgänglighetsbehov, information för att genomföra ekonomisk transaktion, fotografier med mera.

c) Hur samlar vi in personuppgifter?
Det vanligaste är att vi samlar in personuppgifter från dig personligen, till exempel när du blir medlem, ger en gåva till oss, beställer/köper något av oss, ställer en fråga till SDF:s medborgarkontor, anmäler dig till eller medverkar på aktiviteter/arrangemang, kontaktar SDF via sociala medier,  e-post eller brev, prenumererar på våra nyhetsbrev och medlemstidningen Teckentydaren, söker bidrag hos våra stiftelser, när du söker arbete eller får en anställning hos oss, samt med anledning av att du har ett förtroendeuppdrag inom SDF och inom sektionerna eller i våra verksamheter.

Vi samlar även in personuppgifter när du besöker våra webbplatser, genom att köpa personuppgifter, genom att inhämta personuppgifter från samarbetsorganisationer, till exempel Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR), med mera.

d) Varför hanterar vi personuppgifter?
Vi registrerar personuppgifter i huvudsak för att kunna administrera medlemskap, förtroendeuppdrag och anställningar, fullgöra beställningar av varor, material och tjänster, samla in medel till SDF, genomföra olika aktiviteter eller arrangemang, besvara frågor och skicka information, administrera prenumerationer av Teckentydaren och nyhetsbrev, ge medlemmar rådgivning, samla statistik, genomföra undersökningar, utvärdera och utveckla vår verksamhet, producera texter, fotografier, videos och annat material för våra webbplatser, trycksaker och sociala medier, dokumentera våra aktiviteter/arrangemang, ha utbyte med samarbetspartners, behandla ansökningar om bidrag ur stiftelser med anknytning till SDF samt underlätta dina besök på våra webbplatser (cookies).

Vi registrerar även uppgifter för historiska ändamål.

Personuppgifter kan även