Hur jobbar SDF intressepolitiskt?

SDF har bevakning av intressepolitiska områden och medverkan på samtliga brukarråd samt samverkansmöten. Utöver det bedriver SDF extra satsningar årligen i specifika intressepolitiska frågor som beslutas i samband med verksamhetsplan. SDF:s intressepolitiska arbete bedrivs också via representanter i olika råd och möten som SDF har via Funktionsrätt Stockholms stad och Funktionsrätt Stockholms län.

Fokusområde

Under år 2023 har vi fokus på: barn och ungas rätt till teckenspråk samt tillgänglighet.

Samverkan

SDF har representanter i samverkansråd med Barnhörselhabilitering, Dövteamet, Dövpsykiatrin, Hörselhabiliteringen, Manillaskolans skolledning och Tolkcentralen. Dessa samverkansgrupper har möten 4-6 gånger per år.

Seminarier och temakvällar

Årliga seminarier arrangeras med olika intressepolitiska fokus. SDF arrangerar också temakvällar där intressepolitiska teman lyfts.

Informatörer

Föreningen erbjuder informatörsbesök för information om döva och teckenspråk. Vi kan bland annat upplysa om tillgänglighet, berätta om CODA barnens vardag och att leva med döva föräldrar samt lite annat. Informatörerna syns även i mässor, utställningar och övriga arrangemang.

Remissvars och skrivelser

SDF skickar in remissvar och skrivelser till bland annat politiker, nämnden, förvaltningar och press. Du hittar våra tidigare remissvar och skrivelser i vår Dokumentbank.

Internationellt arbete

Nepalprojektet jobbar för att ge barn och ungdomar i Nepal utbildning på teckenspråk och att deras anhöriga får gå på teckenspråkskurs. Projektet jobbar också för att fler döva får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och utvecklas inom föreningskunskap. Läs mer här.

SDF har ett arbetsgrupp som jobbar med intressepolitiska frågor: Arbetsgruppen för Intressepolitiska frågor. SDF har också en intressepolitisk sekreterare som jobbar intressepolitiskt. Upplever du problem eller har du idéer/förslag?

Kontakta gärna oss! Klicka här för att se hur du kan kontakta oss!