Om SDF

Stockholms Dövas Förenings verksamhet går ut på att döva kan träffas, umgås och göra saker tillsammans i teckenspråkig miljö. Föreningen bedriver informativ, social, kulturell och intressepolitisk verksamhet.

På Dövas Hus och SDF:s gård ordnas kurser, föreläsningar, fester, debattkvällar, sportkvällar och mycket mer. Därtill kommer sektioners, klubbars och närstående föreningars verksamhet t.ex. träffar för pensionärer och döva med funktionsvariationer.

SDF:s logo

Teckenspråk genom livet

Alla individer med hörselnedsättning, oavsett grad och tekniskt hjälpmedel, ska ha rätt till teckenspråk från födseln till ålderdom. Anhöriga ska också få rätt till teckenspråk. Teckenspråk är verktyget för fullständig kommunikation utan några hinder.

Likabehandlingsarbete

Stockholms Dövas Förening anser att alla människor har lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder. Hos SDF är alla välkomna att känna sig delaktiga utifrån sina individuella möjligheter, resurser och behov.

SDF följer Sveriges Dövas Förbunds likabehandlingsplan som ska utgöra ett stöd för SDR och alla tillhörande regionala och lokala organisationer. Målet med likabehandlingsarbetet är att alla människor ska känna sig trygga och välkomna. Arbetet tar sin utgångspunkt från faktorer som antiaudism, antirasism, HBTQ, genus, ålder samt funktionsvariationer. (Läs mer om likabehandlingsplanen här.)

Ändamål

Enlig Stockholms Dövas Förenings stadgar är ändamålet för föreningen;

  • tillvarata dövas teckenspråkiga, kulturella och sociala rättigheter,
  • främja social samvaro bland döva,
  • arbeta för god kvalité inom vård, fostran och utbildning av döva barn och ungdomar,
  • främja stöd och service för döva som behöver,
  • informera om dövas livssituation,
  • verka i enlighet med SDR:s mål och inriktningar,
  • tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att förbättra dövas möjligheter att ta del av samhällsutbudet

Styrelse

Styrelsen har i uppdrag att leda verksamheten i överensstämmelse med stadgar och enligt beslut fattade på års- och föreningsmöten. Styrelsen består av en ordförande, vald på ett år i taget och åtta ledamöter som väljs två år växelvis.

SDF styrelse har ett gemensam mailadress som är styrelse@stockholmsdf.se

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att följa styrelsearbetet inom Stockholms Dövas Förening och att till årsmötet förslå lämpliga kandidater till de poster i styrelsen som skall tillsättas.

Denna grupp består av fyra personer, varav en är sammankallande, som väljs på årsmötet.

Vill du komma i kontakt med någon i valberedningen går det bra att skicka ett e-post till vb@stockholmsdf.se

Kansli

Föreningens personal arbetar på Dövas Hus med föreningens administration, ekonomi, medlemsverksamhet, information, intressepolitik, medlemsvård, caféverksamhet med mera. Personalen svarar dessutom för att alla beslut som fattas av styrelsen verkställs samt håller kontakt med myndigheter och övriga organisationer.

Projekt

Stockholms Dövas Förening försöker att alltid utvecklas och följa samhällsutvecklingen och därför har vi som ambition att alltid driva minst ett större projekt inom verksamheten.

Samordningsgrupp

Stockholms Dövas Förening har tre samordningsgrupper där styrelseledamöter fördelas in för att underlätta styrelsens arbete och rutiner. Varje samordningsgrupp har samordningsansvar för eget verksamhetsområde och tillhörande arbetsgrupper.

Verksamhet
Magnus Nordström (sammankallare), Charlotte Eriksson, Daniel Andreasson och Paulina Wlostowski (handläggare)

Organisation
David Farkas (sammankallare), Pontus Degsell, Gabriel Nal och Hans Rimberg (handläggare)

Intressepolitik
Ragnar Veer (sammankallare), Joakim Hagelin Adeby,  Bittan Martinell och Elsa Brunemalm (handläggare)

Arbetsgrupper

Stockholms Dövas Förening har arbetsgrupper/verksamhetsinriktade grupper som ligger under samordningsgrupperna. En arbetsgrupp ska bevaka och arbeta f