Om SDF

Stockholms Dövas Förenings verksamhet går ut på att döva kan träffas, umgås och göra saker tillsammans i teckenspråkig miljö. Föreningen bedriver informativ, social, kulturell och intressepolitisk verksamhet.

På Dövas Hus och SDF:s gård ordnas kurser, föreläsningar, fester, debattkvällar, sportkvällar och mycket mer. Därtill kommer sektioners, klubbars och närstående föreningars verksamhet t.ex. träffar för pensionärer och döva med funktionsvariationer.

SDF:s logo

Teckenspråk genom livet

Alla individer med hörselnedsättning, oavsett grad och tekniskt hjälpmedel, ska ha rätt till teckenspråk från födseln till ålderdom. Anhöriga ska också få rätt till teckenspråk. Teckenspråk är verktyget för fullständig kommunikation utan några hinder.

Likabehandlingsarbete

Stockholms Dövas Förening anser att alla människor har lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder. Hos SDF är alla välkomna att känna sig delaktiga utifrån sina individuella möjligheter, resurser och behov.

SDF följer Sveriges Dövas Förbunds likabehandlingsplan som ska utgöra ett stöd för SDR och alla tillhörande regionala och lokala organisationer. Målet med likabehandlingsarbetet är att alla människor ska känna sig trygga och välkomna. Arbetet tar sin utgångspunkt från faktorer som antiaudism, antirasism, HBTQ, genus, ålder samt funktionsvariationer. (Läs mer om likabehandlingsplanen här.)

Ändamål

Enlig Stockholms Dövas Förenings stadgar är ändamålet för föreningen;

  • tillvarata dövas teckenspråkiga, kulturella och sociala rättigheter,
  • främja social samvaro bland döva,
  • arbeta för god kvalité inom vård, fostran och utbildning av döva barn och ungdomar,
  • främja stöd och service för döva som behöver,
  • informera om dövas livssituation,
  • verka i enlighet med SDR:s mål och inriktningar,
  • tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att förbättra dövas möjligheter att ta del av samhällsutbudet