Om oss

Stockholms Dövas Förenings verksamhet går ut på att döva kan träffas, umgås och göra saker tillsammans i teckenspråkig miljö. Föreningen bedriver informativ, social, kulturell och intressepolitisk verksamhet.

På Dövas Hus ordnas kurser, föreläsningar, fester, debattkvällar, sportkvällar och mycket mer. Därtill kommer sektioners, klubbars och närstående föreningars verksamhet t.ex. träffar för pensionärer och döva utvecklingsstörda, vilket gör att föreningslokalen sällan står tom.

SDF:s logo

Teckenspråk genom livet

Alla individer med hörselnedsättning, oavsett grad och tekniskt hjälpmedel, ska ha rätt till teckenspråk från
födseln till ålderdom. Anhöriga ska också få rätt till teckenspråk om de så önskar och behöver.
Teckenspråk är verktyget för fullständig kommunikation utan några hinder.

Bemötande policyn

Stockholms Dövas Förening anser att alla människor har lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder. Hos SDF är alla välkomna att känna sig delaktiga utifrån sina individuella möjligheter, resurser och behov.
SDF bemöter samtliga utifrån individen.
SDF strävar efter att samtliga medlemmar skall bemöta varandra med respekt utifrån en grundtanke att vi alla har lika värde, oavsett våra hinder eller individuella behov eller olikheter.
Hos Stockholms Dövas Förening skall man kunna känna sig trygg, välkommen och utvecklas i samspel med andra medlemmar.

Vår gemensamma plattform är och skall vara teckenspråket där våra olikheter inte skall spela någon roll!

Ändamål

Enlig Stockholms Dövas Förenings stadgar är ändamålet för föreningen;

  • tillvarata dövas teckenspråkiga, kulturella och sociala rättigheter,
  • främja social samvaro bland döva,
  • arbeta för god kvalité inom vård, fostran och utbildning av döva barn och ungdomar,
  • främja stöd och service för döva som behöver,
  • informera om dövas livssituation,
  • verka i enlighet med SDR:s mål och inriktningar,
  • tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att förbättra dövas möjligheter att ta del av samhällsutbudet

Organisation

Styrelse

Styrelsen har i uppdrag att leda verksamheten i överensstämmelse med stadgar och enligt beslut fattade på års- och föreningsmöten. Styrelsen består av en ordförande, vald på ett år i taget och åtta ledamöter som väljs två år växelvis.

SDF styrelse har ett gemensam mailadress som är styrelse@stockholmsdf.se

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att följa styrelsearbetet inom Stockholms Dövas Förening och att till årsmötet förslå lämpliga kandidater till de poster i styrelsen som skall tillsättas.

Denna grupp består av fyra personer, varav en är sammankallande, som väljs på årsmötet.

Vill du komma i kontakt med någon i valberedningen går det bra att skicka ett e-post till vb@stockholmsdf.se

Kansli

Föreningens personal arbetar på Dövas Hus med föreningens administration, ekonomi, medlemsverksamhet, information, intressepolitik, medlemsvård, caféverksamhet med mera. Personalen svarar dessutom för att alla beslut som fattas av styrelsen verkställs samt håller kontakt med myndigheter och övriga organisationer.

Projekt

Stockholms Dövas Förening försöker att alltid utvecklas och följa samhällsutvecklingen och därför har vi som ambition att alltid driva minst ett större projekt inom verksamheten.

Arbetsgrupper

Stockholms Dövas Förening har arbetsgrupper/verksamhetsgrupper som arbetar inom respektive områden. Varje arbetsgrupp innehåller oftast styrelse representanter, ideella medlemmar och en från kansliet som arbetar tillsammans för att förbättra respektive intresseområden för föreningen. Nya arbetsgrupper kommer och går beroende på aktuellt behov, härnedan ser ni de aktuella arbetsgrupperna:

Vår pubpersonal nedan träffar ni på våra pubaftnar på Dövas Hus, de sköter försäljningen av alkohol då de innehar utbildning.

Stefan Gündüz
Daniel Andreasson
Mehdi Malek
Ali Attar
Johan Lundin
Sara Domström
Amina Ouahid
David Farkas (styrelse)
Lena Rydén (adj. i verksamhetsfrågor)
Henrik Sundqvist (adj, i personalfrågor)

David Farkas (styrelse)
Anne Zucker (adj.)
Henrik Sundqvist (adj.)

Dövfilmfestival arrangeras årligen under senhösten av arbetsgruppen.

Gunilla Wågström Lundqvist
Ylva Björklund
Isabel Engwall
(SDUR)
Pontus Degsell (styrelse)
Paulina Wlostowski (adj.)

Dövas Dag arrangeras årligen i hela landet, år 2018 arrangeras det i Stockholm av denna arbetsgrupp.

David Farkas (styrelse)
Henrik Sundqvist (adj.)
Paulina Wlostowski (adj.)

Isabella Karmgård
Kristina Bengtsson
Florian Tirnovan (SDUR)
Lena Rydén (adj.)

SDF erbjuder information externt till övriga insatser i samhället genom att skicka kanslipersonal eller nedanstående externa personer att berätta om bl.a. teckenspråk och döva.

Mimount Tebibel
Alf Karlsson
Linnea Karmgård
Amanda Racki
Magnus Nordström (styrelse)
Paulina Wlostowski (adj.)

Jamila Ouahid
Mimount Tebibel
Kitty Elovsson
Birgitta Martinell
Charlotte Eriksson (styrelse)
Lena Rydén (adj.)

SDF bedriver intressepolitiskt arbete i hela Stockholms län för döva medborgare, arbetsgruppen bevakar och följer upp arbetet.

Ragnar Veer (styrelse)
Pontus Degsell (styrelse)
Johanna Mattsson (styrelse)
Joakim Hagelin Adeby (styrelse)
Florian Tirnovan (SDUR)
Henrik Sundqvist (adj.)

SDF fyller 150 år 2018 och en jubileumsbok planeras att göra av denna arbetsgrupp.

Filip Burman
Roland Jakobsson
Tomas Hedberg
Erika Lindberg
Charlotte Eriksson (styrelse)
Ulf Nilsson (adj.)

SDF fyller 150 år 2018 och det ska firas med pompa och ståt vilket planeras av denna arbetsgrupp.

Jamila Ouahid
Joakim Hagelin Adeby (styrelse)
Lena Rydén, (adj.)

SDF bedriver biståndsarbete och har en arbetsgrupp som samlar bidrag och reser till Nepal 1-2 gånger/år.

Christina M. Karv
Jonas Brännvall
Joakim Hagelin Adeby
Daniel Andreasson (styrelse)
Paulina Wlostowski (adj.)

Håkan Andersson
Janne Ågren
Henrik Sundqvist
Lena Rydén (adj.)

Andreas Lindblom
Marie Lindbäck
Sanna Jonsson
Lena Rydén (adj.)

Medlemstidningens redaktion sköter och planerar innehållet i tidningen.

Kaj Renner
Elsa Brunemalm
Magnus Nordström (styrelse)
Paulina Wlostowski (adj. innehåll)
Ulf Nilsson (adj. layout)

Gabriel Jim Nal (styrelse)
Magnus Nordström (styrelse)
Ragnar Veer (styrelse)
Lena Rydén (adj.)

Kurt Lindfors
Britt Karmgård
Vineta Lyxell (SLDP)
Sonja Seidlitz (SLDP)
Ingela Jacobsson (FSDB)
Kaj Renner (Seniorboende trivselråd)
Johanna Mattsson (styrelse)
Henrik Sundqvist (adj.)

Sektioner som är anslutna till SDF

Familjeklubben NäckrosenFamiljeklubben Näckrosen

Sektionens namn är Familjeklubben Näckrosen och är en sektion under Stockholms Dövas Förening. Familjeklubben Näckrosen bildades den 13 november 1988. Familjeklubben Näckrosen har till ändamål att verka för familjer med döva familjemedlemmar. Sektionens verksamhetsområde omfattar bland annat sociala, kulturella och språkliga frågor. Vi arrangerar olika verksamheter efter medlemmars önskemål.
E-post: familjeklubben.nackrosen@gmail.com 

Familjeklubben Snoken för döva barn

Sektionens namn är Familjeklubben Snoken för döva barn och är en sektion under Stockholms Dövas Förening. Familjeklubben Snoken för döva barn har varit vilande i flera år, återbildades under våren 2018.
Familjeklubben Snoken för döva barn har till ändamål att verka för familjer med döva barn. Sektionens verksamhetsområde omfattar bland annat sociala, kulturella och språkliga frågor. Vi arrangerar olika verksamheter i teckenspråkiga miljöer efter medlemmars önskemål.
E-post: bea@karmgard.net

Internationella sektionenInternationella sektionen

Internationella sektionen är en sektion under Stockholms Dövas Förening som arrangerar olika verksamhet som samlar döva som kommer från andra länder och sprider kunskap om världens olika kulturer och mat. Är du nyfiken på de olika kulturer som finns i världen, eller är du döv invandrare och behöver träffa andra i samma situation så är sektionen en utmärkt mötesplats för dig!
E-post: Svetoslav Slavov

SödertörnssektionSödertörnsektionen

Södertörn är en lokal sektion under Stockholms Dövas Förening som bildades år 1975.
Vi inriktar oss på er som bor inom området söderort i Stockholm och vi har vår verksamhet huvudsakligen i Huddinge. Är du inte boende i söderort går det också att vara medlem och delta i våra aktiviteter.
Vi ordnar olika aktiviteter såsom; museibesök, Bingoafton, Bussutflykter och föreläsningar bland annat.
E-post: Adele Lindfors ordförande

Sportfiskeklubben StrömmenSportfiskeklubben Strömmen

Sportfiskeklubben Strömmen har cirka 30-35 medlemmar. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Sportfiskeförbund och en sektion under Stockholms Dövas Förening. Klubben anordnar tävlingar som klubbmästerskap i pimpel, mete, havsfiske med mera. Sugen att vara med och prova? Ni är välkomna!
E-post: Jaroslav Korenkiewicz, ordförande

Vi har även flera närstående föreningar som vi har god samarbete med och dessa är idag

Pensionärsförening – KvinnoföreningSDUR – IK Hephata – Dövas Riksteaterförening (DRTS)