Det här vill SDF!

Stockholms Dövas Förening strävar efter att döva i alla åldrar ska ha rätt till teckenspråk. Stockholms Dövas Förening vill se att delaktighet för döva lyfts fram både via enskilda personer och övriga målgrupper i vår verksamhet då varje individ har något att säga till samhället och kan visa lösningar på den problematik varje döv individ upplever i vardagen.

Stockholms Dövas Förening bevakar olika insatser som rör dövas liv och vardag inom på både kommunal- och regional nivå. I vårt arbete följer vi alltid föreningens vision: Teckenspråk genom livet där alla döva och anhöriga ges rätten till att lära sig, prata och uppleva teckenspråk.

SDF jobbar utifrån SDR:s handlingsprogram Teckenspråk – en hållbar framtid för år 2022–2025 och följer områden i enlighet med handlingsprogrammet. SDF: intressepolitiska handlingsprogram finns som PDF i vår Dokumentbank (klicka här).

Starkare rätt till teckenspråk

God hälsa och välbefinnande

Minskad fattigdom

Mer jämlikt samhälle

Stark dövrörelse

Starkare rätt till teckenspråk

Rätten till svenskt teckenspråk är grundläggande i våra liv och en viktig faktor för att uppnå en god livskvalitet. Det svenska teckenspråkets ställning ska stärkas på kommunal och regional nivå, så att människors rätt till teckenspråk kan förverkligas inom olika samhällsområden.

En bra start i livet för döva barn och deras anhöriga förutsätter att de tidigt får adekvat stöd genom att lära sig teckenspråk och utveckla en trygg kommunikation inom familjen. Delaktighet på döva barns villkor förutsätter teckenspråk som är ett fullständigt språk, och ska inte förväxlas med övriga varianter av stödtecken eller kompletterande kommunikation.

Vilande på vetenskaplig grund och från upplevda erfarenheter ska hörselvård och habilitering sprida en positiv attityd till teckenspråk. Många