SDF:s intressepolitiska arbete

SDF strävar efter att döva och hörselskadade i alla åldrar har rätt till teckenspråk. SDF vill se att delaktighet för döva lyfts fram både via enskilda medlemmar och övriga målgrupper i vår verksamhet då varje individ har något att säga till samhället och kan visa lösningar på den problematik varje döv individ upplever i vardagen.

SDF jobbar utifrån SDR:s handlingsprogram Teckenspråk – en hållbar framtid för år 2022–2025 och följer områden i enlighet med handlingsprogrammet: starkare rätt till teckenspråk, god hälsa och välbefinnande, minskad fattigdom, mer jämlikt samhälle och stark dövrörelse. SDF bevakar olika insatser som rör dövas liv och vardag inom på både kommunal- samt regionnivå. I vårt arbete följer vi alltid föreningens vision:

”Teckenspråk genom livet”

Hur jobbar SDF?

SDF har bevakning av intressepolitiska områden och medverkan på samtliga brukarråd samt samverkansmöten. Utöver det bedriver SDF extra satsningar årligen i specifika intressepolitiska frågor som beslutas i samband med verksamhetsplan. SDF:s intressepolitiska arbete bedrivs också via representanter i olika råd och möten som SDF har via Funktionsrätt Stockholms stad och Funktionsrätt Stockholms län.

Starkare rätt till teckenspråk
Att ha tillgång till språk och fungerande kommunikation är grundläggande i våra liv och en viktig faktor för att uppnå en god livskvalitet. Genom att stärka rätten till teckenspråk på olika sätt, bland annat tillgång till teckenspråksmiljöer, teckenspråk som undervisningsspråk och modersmål uppnår människor bättre förutsättningar till ett gott liv.

På kommunal och regional nivå strävar SDF efter

  • Teckenspråkets juridiska status inom Stockholms stad
  • Rätt till utbildning på teckenspråk
  • Rätt till modersmålsundervisning för coda och syskon till döva
  • Döva barns språkutveckling (barnhörselhabilitering).

God hälsa och välbefinnande
En vård och omsorg med okunskap och språkliga barriärer ökar patientosäkerheten för döva, hörselskadade och teckenspråkiga. I kritiska/akuta vårdsituationer utsätts ofta döva och hörselskadade för onödiga risker när de inte får information och kommunikation på teckenspråk. Bristande information/kommunikation kan leda till frustration, oro och i värsta fall felaktiga diagnoser och felbehandlingar.