Det här vill SDF!

SDF jobbar utifrån SDR:s handlingsprogram Teckenspråk – en hållbar framtid för år 2022–2025 och följer områden i enlighet med handlingsprogrammet: starkare rätt till teckenspråk, god hälsa och välbefinnande, minskad fattigdom, mer jämlikt samhälle och stark dövrörelse.  I vårt arbete följer vi alltid föreningens vision: Teckenspråk genom livet

Starkare rätt till teckenspråk
Att ha tillgång till språk och fungerande kommunikation är grundläggande i våra liv och en viktig faktor för att uppnå en god livskvalitet. Genom att stärka rätten till teckenspråk på olika sätt, bland annat tillgång till teckenspråksmiljöer, teckenspråk som undervisningsspråk och modersmål uppnår människor bättre förutsättningar till ett gott liv.

På kommunal och regional nivå strävar SDF efter

  • Teckenspråkets juridiska status inom Stockholms stad
  • Rätt till utbildning på teckenspråk
  • Rätt till modersmålsundervisning för coda och syskon till döva
  • Döva barns språkutveckling (barnhörselhabilitering).

God hälsa och välbefinnande
En vård och omsorg med okunskap och språkliga barriärer ökar patientosäkerheten för döva, hörselskadade och teckenspråkiga. I kritiska/akuta vårdsituationer utsätts ofta döva och hörselskadade för onödiga risker när de inte får information och kommunikation på teckenspråk. Bristande information/kommunikation kan leda till frustration, oro och i värsta fall felaktiga diagnoser och felbehandlingar.

På kommunal och regional nivå strävar SDF efter

  • Rätt till särskilda boenden (bland annat gruppboende och korttidsboende) med teckenspråkig miljö
  • Teckenspråkig äldrevägledare
  • Seniorboende och vård- och omsorgsboende med teckenspråkig miljö
  • Bra bemötande i sjukvården
  • Möjlighet till stöd kring psykisk hälsa på teckenspråk (BUP, Dövteamet och Dövpsykiatriprogrammet)

Minskad fattigdom
Fattigdom kan definieras som brist på valmöjligheter och brist på anständig levnadsstandard. Fattigdom begränsar människors möjlighet till att ha inflytande över sin egen livssituation och begränsar de enskilda valmöjligheterna. Det finns olika former av fattigdom som kan vara ekonomisk, social och digital/informativ. Oacceptabla beslut, inskränkningar och systemfel i samhället leder till att grupper av människor missgynnas och utestängs. Döva riskerar sämre förutsättningar till delaktighet i samhället, en egen försörjning och