Det var talpedagogen Marigt Wibel som kom på idén att ge kungen och drottningen en teckenordbok som försenad lysningspresent. Margit Wibel är kungens talpedagog och kan dessutom teckenspråk.
Det var talpedagogen Marigt Wibel som kom på idén att ge kungen och drottningen en teckenordbok som försenad lysningspresent. Margit Wibel är kungens talpedagog och kan dessutom teckenspråk.

Stiftelsen Margit Wibelfonden

Vem var Margit Wibel?
Margit Wibel arbetade som talterapeut vid Kornhamnstorg, Stockholm i många år. Margit Wibel var också talpedagog för vår nuvarande kung när han var tonåring.
Vid sin död 1978 testamenterade hon 500 000 kr till en fond som uppkallades till Margit Wibelfonden. I testamentet står det skrivet att ändamålet för stiftelsen skall vara att utdela stipendier till logopeder samt hörsel- och/eller talpedagoger i Sverige för att genom olika insatser möjliggöra för dem att utveckla tal- och röstträning för hörselskadade och döva, i första hand för vuxna och i andra hand för ungdomar och barn. Utbildningsinsatser som innehåller audiologi och/eller teckenspråk/tecken som stöd (TSS) prioriteras

Stiftelsen skall bestå av två döva och tre normalhörande, och Stockholms Dövas Förenings revisorer har till uppgift att granska räkenskaperna.

Vilka kan söka?
De som är utbildade logopeder samt hörsel- och/eller talpedagoger.

Vad är syftet med fonden?
Stimulera ovan nämnda yrkesgrupper till utvecklingsarbete och studier, för att utveckla röst- och talträningsarbete, med vuxna hörselskadade och döva.
Utbildningsinsatser som innehåller audiologi och/eller teckenspråk prioriteras.

Vad får man inte pengar till?
Bidrag delas inte ut till lön, arvode, förlorade arbetsförtjänst m.m.

Behöver man lämna någon redovisning?
Ja dels en ekonomisk rapport, dels en redovisning av vad studierna/projektet givit för resultat. Dessa skall vara Wibelfonden tillhanda senast tre månader efter avslutad resa/projektutbildning.

Hur söker jag?
Via den digitala ansökningsblanketten som du finner här nere.

När ska man lämna in ansökan?
Senast sista april och sista oktober varje år.
Ekonomisk kalkyl skall biläggas ansökan.

 

  Ansökan om bidrag

  Namn (obligatorisk)

  Personnummer (obligatorisk)
  (ÅÅÅÅMMDDXXXX)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer Postort

  Telefon (obligatorisk)

  Mobiltelefon (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Utbildning (obilgatorisk)

  Anställning (obilgatorisk)

  Sökt belopp (obligatorisk)

  Beskrivning av vad bidraget skall användas till (obligatorisk)

  Kopia av ekonomisk kalkyl (obligatorisk)

  Stiftelsen Margit Wibelfonden har sista ansökningsdag 30 april och 31 oktober årligen.

  Kontaktperson för samtliga stiftelser:
  Hans Rimberg, 08-24 91 92
  E-post: hasse@stockholmsdf.se
  Bildtelefon: hans.rimberg@ectalk.se
  Skype: sdf.hasse